Hướng dẫn giảng viên

Hướng dẫn giảng viên (Jul-2021)

T1N-Course- tạo khóa học: T2N- tạo Module T3N: Tạo trang T4: file T5N- Asigment-bài tập tự luận: T6N- Quiz- bài tập trắc nghiệm: T7N-Disscusion-thảo luận: T8- People- thêm bớt quản lý thành viên: T9-Grade-chấm điểm:  

Hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (2020)

Tạo khóa học (course): Tạo Module: Tạo trang (page): Đẩy files: Asigment-bài tập tự luận: Quiz- bài tập trắc nghiệm: Disscusion-thảo luận: People- thêm bớt quản lý thành viên: Grade-chấm điểm:  

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Hướng dẫn giảng viên (Jul-2021)
0986354152